• Project Title : Màn hình LED Lý Chính Thắng
  • Project Link : https://drive.google.com/open?id=1ytsJPrDNsieIot9N-h3NihfZkyZ9crFg
  • Project Location : Tòa nhà Terra Royal - Lý Chính Thắng